Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STAVIS s.r.o. patrí medzi významných podnikateľov, ktorí poskytujú služby v oblasti plynárenstva a vykonávania stavieb.

Základným kritériom našej práce je v maximálnej miere aktívne zabezpečovať bezpečnosť našich služieb, prác, produktov a s tým spojenú bezpečnosť a ochranu zdravia našich zmluvných partnerov, vlastných zamestnancov a ostatných dotknutých strán.

Pre dosiahnutie týchto cieľov ako aj záväzku na neustále zlepšovanie, presadzovanie prevencie a plnenie požiadaviek OHSAS 18 001 sa zaväzujeme:

 • Zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať Integrovaný systém riadenia zohľadňujúci požiadavky
 • na manažérstvo kvality, manažérstvo tvorby a ochrany životného prostredia ako aj manažérstvo
 • ochrany zdravia pri práci
 • Zabezpečovať identifikáciu a hodnotenie rizík našich služieb a produktov za účelom ich znižovania,
 • riadenia, predchádzania nehôd, chorôb a nežiaducich udalostí
 • V starostlivosti o zdravie pri práci uprednostňovať a uplatňovať princíp zavádzania preventívnych
 • systematických opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy svojich činností a
 • služieb ako aj nepriame vplyvy svojich dodávateľov a zmluvných partnerov.
 • Zabezpečiť realizáciu a udržiavanie programov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na
 • dosahovanie cieľov BOZP.
 • O cieľoch a aktivitách pri riešení starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pravideľne
 • Informovať vedenie, orgány štátnej správy, samosprávy a verejnosť.
 

Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať Politiku BOZP STAVIS s.r.o.

Stavis s. r. o.

BAGER

 • Názov firmy: STAVIS s.r.o.
 • Sídlo: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
 • IČO: 31567576
 • DIČ: 2020443348