Enviromentálna politika

STAVIS s.r.o. patrí medzi spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti vykonávania stavieb a plynárenstva.

Základným kritériom našej práce je v maximálnej miere uspokojovať potreby súčasných aj budúcich zákazníkov poskytovaním kvalitných a spoľahlivých prác a služieb v požadovanej kvalite, cene a termínoch požadovaných zákazníkom.

Všetky aktivity zabezpečuje kvalitne, bezpečne a s minimálnym dosahom na životné prostredie.

V záujme ochrany prírody a zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie, sa rozhodla spoločnosť začleniť ochranu životného
prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho nedeliteľnú súčasť.

Na základe tohto rozhodnutia, ktoré je v súlade s požiadavkami normy
STN EN ISO 14001: 2004, sa spoločnosť STAVIS s.r.o. zaväzuje:

 • dodržiavať v oblasti životného prostredia záväzky, vyplývajúce z legislatívy a ďalších požiadaviek, ktoré sa naša
  organizácia zaviazala plniť, zaviesť, rozvíjať a skvalitňovať systém environmentálneho manažérstva.
 • postupnou ekologizáciou našich výrobných procesov a technológii zlepšovať a aktívne ochraňovať
  životné prostredie a zlepšovať pracovné prostredie pracovníkov
 • predchádzať vzniku odpadov, znižovať objem odpadov a spotrebu zdrojov (materiál,
 • energia, palivá), presadzovať obnovovanie týchto zdrojov a recykláciu odpadov
 • vzdelávaním zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov našej spoločnosti.
 • uplatňovať kritéria týkajúce sa ochrany životného prostredia pri výbere dodávateľov, výrobkov,
  služieb a pri uzatváraní obchodných vzťahov
 • presadzovať plnú zodpovednosť každého zamestnanca za trvalé znižovanie negatívnych vplyvov práce
  na životné prostredie
 • využívať výsledky vykonaných kontrol k prevencii ohrozenia a zlepšeniu výsledkov v oblasti životného prostredia
 • zabezpečiť funkčnú vzájomnú komunikáciu so zákazníkmi, správnymi úradmi a ďalšími zainteresovanými stranami
 • zabezpečiť dosiahnutie krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov

Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať politiku environmentu u spoločnosti STAVIS s.r.o.

Stavis s. r. o.

BAGER

 • Názov firmy: STAVIS s.r.o.
 • Sídlo: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
 • IČO: 31567576
 • DIČ: 2020443348