Politika kvality

Manažment organizácie vyhlasuje svoju Politiku kvality vyjadrenú nasledovnými princípmi:

 • zvyšovanie úrovne kvality je základným princípom na zabezpečenie dôvery a spokojnosti zákazníka
 • kvalita je limitujúcim faktorom trvalo udržateľného rozvoja a jeho úzkej spätosti s ochranou životného prostredia
 • pracoviská organizácie voči sebe vystupujú v polohe zákazník a dodávateľ,
 • vzdelávanie a priebežné zlepšovanie kvality je zásadou každého pracovníka,
 • dodávateľov komponentov a služieb aktívne začleňujeme do nášho systému manažérstva kvality
 • hlásenie sa k zodpovednosti za vykonané dielo, predkladanie zmluvných záruk na dielo a vykonané
  práce v rámci zákonnej zodpovednosti za služby,
 • kultúru firmy možno chápať ako sústavu spoločne prijímaných názorov, postojov,
  predstáv a očakávaní v oblasti formálnych i neformálnych vzťahov

Manažment organizácie STAVIS spol. s r.o. vedomý si zodpovednosti za prosperitu firmy sa zaväzuje, zabezpečiť potrebné materiálne a finančné zdroje na udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.

Stavis s. r. o.

BAGER

 • Názov firmy: STAVIS s.r.o.
 • Sídlo: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
 • IČO: 31567576
 • DIČ: 2020443348