Site Overlay

Bezpečnosť, ekológia a kvalita

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STAVIS s.r.o. patrí medzi významných podnikateľov, ktorí poskytujú služby v oblasti plynárenstva a vykonávania stavebných činností.
Základným kritériom našej práce je v maximálnej miere aktívne zabezpečovať bezpečnosť našich služieb, prác, produktov a s tým spojenú bezpečnosť a ochranu zdravia našich zmluvných partnerov, vlastných zamestnancov a ostatných dotknutých strán.

Pre dosiahnutie týchto cieľov ako aj záväzku na neustále zlepšovanie, presadzovanie prevencie a plnenie požiadaviek STN ISO 45001 sa zaväzujeme:

 • zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať Integrovaný systém riadenia zohľadňujúci požiadavky na manažérstvo kvality, manažérstvo tvorby a ochrany životného prostredia ako aj manažérstvo ochrany zdravia pri práci,
 • zabezpečovať identifikáciu a hodnotenie rizík našich služieb a produktov za účelom ich znižovania, riadenia, predchádzania nehôd, chorôb a nežiaducich udalostí,
 • v starostlivosti o zdravie pri práci uprednostňovať a uplatňovať princíp zavádzania preventívnych systematických opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy svojich činností a služieb ako aj nepriame vplyvy svojich dodávateľov a zmluvných partnerov,
 • zabezpečiť realizáciu a udržiavanie programov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na dosahovanie cieľov BOZP,
 • O cieľoch a aktivitách pri riešení starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pravideľne informovať vedenie, orgány štátnej správy, samosprávy a verejnosť.

Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať Politiku BOZP STAVIS s.r.o.

Environmentálna politika

Základným kritériom našej práce je v maximálnej miere uspokojovať potreby súčasných aj budúcich zákazníkov poskytovaním kvalitných a spoľahlivých prác a služieb v požadovanej kvalite, cene a termínoch požadovaných zákazníkom. Všetky aktivity zabezpečuje kvalitne, bezpečne a s minimálnym dosahom na životné prostredie. V záujme ochrany prírody a zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie, sa rozhodla spoločnosť začleniť ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho nedeliteľnú súčasť. Na základe tohto rozhodnutia, ktoré je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001: 2015, sa spoločnosť STAVIS s.r.o. zaväzuje:

 • dodržiavať v oblasti životného prostredia záväzky, vyplývajúce z legislatívy a ďalších požiadaviek, ktoré sa naša 
  organizácia zaviazala plniť, zaviesť, rozvíjať a skvalitňovať systém environmentálneho manažérstva,
 • postupnou ekologizáciou našich výrobných procesov a technológii zlepšovať a aktívne ochraňovať 
  životné prostredie a zlepšovať pracovné prostredie pracovníkov,
 • predchádzať vzniku odpadov, znižovať objem odpadov a spotrebu zdrojov (materiál, energia, palivá), presadzovať obnovovanie týchto zdrojov a recykláciu odpadov,
 • vzdelávaním zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov našej spoločnosti,
 • uplatňovať kritéria týkajúce sa ochrany životného prostredia pri výbere dodávateľov, výrobkov, 
  služieb a pri uzatváraní obchodných vzťahov,
 • presadzovať plnú zodpovednosť každého zamestnanca za trvalé znižovanie negatívnych vplyvov práce 
  na životné prostredie,
 • využívať výsledky vykonaných kontrol k prevencii ohrozenia a zlepšeniu výsledkov v oblasti životného prostredia,
 • zabezpečiť funkčnú vzájomnú komunikáciu so zákazníkmi, správnymi úradmi a ďalšími zainteresovanými stranami,
 • zabezpečiť dosiahnutie krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov.

Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať environmentálnu politiku spoločnosti STAVIS s.r.o.

Politika kvality

Manažment organizácie vyhlasuje svoju Politiku kvality vyjadrenú nasledovnými princípmi:

 • zvyšovanie úrovne kvality je základným princípom na zabezpečenie dôvery a spokojnosti zákazníka,
 • kvalita je limitujúcim faktorom trvalo udržateľného rozvoja a jeho úzkej spätosti s ochranou životného prostredia,
 • pracoviská organizácie voči sebe vystupujú v polohe zákazník a dodávateľ,
 • vzdelávanie a priebežné zlepšovanie kvality je zásadou každého pracovníka,
 • dodávateľov komponentov a služieb aktívne začleňujeme do nášho systému manažérstva kvality,
 • hlásenie sa k zodpovednosti za vykonané dielo, predkladanie zmluvných záruk na dielo a vykonané práce v rámci zákonnej zodpovednosti za služby,
 • kultúru firmy možno chápať ako sústavu spoločne prijímaných názorov, postojov, predstáv a očakávaní v oblasti formálnych i neformálnych vzťahov.

Manažment organizácie STAVIS spol. s r.o. vedomý si zodpovednosti za prosperitu firmy sa zaväzuje, zabezpečiť potrebné materiálne a finančné zdroje na udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.